'CBI, ACB raid at Patwari house in Srinagar'
State
CBI, ACB raid at Patwari house in Srinagar